REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG W SALONIE URODY „New Life Butterfly Ltd.”

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w New Life Butterfly Ltd. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:

1. Godziny otwarcia Salonu Urody New Life Butterfly Ltd. poniedziałek 8am-3 pm, wtorek, środa 9am- 6pm, czwartek 9am-8pm, piątek 8am-6pm, w soboty 8am- 3pm, niedziele 9am-4pm. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.

2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 minut, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji (innego Klienta/Klientki).

3. Zamówienie usługi w Salonie Urody New Life Butterfly Ltd. jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.

5. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu.

6. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do dyrekcji Salonu 07404339953, emailem na adres: nl.butterfly@wp.pl Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

7. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać w ciągu 48h (2 dni) od daty wykonania usługi za pośrednictwem adresu mailowego: nl.butterfly@wp.pl lub poprzez profil na Facebooku w wiadomości prywatnej lub poprzez profil salonu na Instagramie w wiadomości prywatnej. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych, od daty jej wpłynięcia.

8. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin w uzgodnionym wspólnie terminie.

9. Na terenie Salonu New Life Butterfly Ltd. obowiązuje całkowity zakaz:
– palenia papierosów (również e-papierosów) i zażywania środków odurzających
– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią
– wprowadzania psów i innych zwierząt, handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania
– korzystania z urządzeń/wyposażenia salonu bez zgody personelu
– wnoszenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu lub menedżerki salonu

10. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązują się poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów niezwłocznie.

11. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub akcesoria.

12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

13. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

14. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG I ZADATKÓW W SALONIE New Life Butterfly Ltd.

1. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości £10, brutto na poczet świadczonych usług

2. Zadatek należy wpłacić w salonie bądź na konto bankowe (z podaniem imienia i nazwiska i terminem wizyty)
SortCode 87-70-66
Account number 00032362

3. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy salonu.

4. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/przelewu.

5. Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o anulowaniu rezerwacji na 2 dni (48h) przed planowanym terminem realizacji usługi na poczet której zadatek był wpłacony. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

6. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 2 dni (48h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

7. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

8. Salon Urody New Life Butterfly Ltd. zastrzega sobie prawo do indywidualnego podejścia w sprawie zwrotu lub przepisania zadatku, w wyniku nagłych niespodziewanych wypadków losowych swoich klientów.

Warunki usług w związku z zagrożeniem Covid - 19

1. W celu wykonania usługi Klient zobowiązany jest do przybycia na zabieg bez osób towarzyszący, w tym również dzieci. 

 

2. Po przekroczeniu progu salonu New Life Butterfly Ltd. Klient zobowiązany jest zdezynfekować dłonie w specjalnie wyznaczonym przez właściciela salonu New Life Butterfly Ltd. miejscu, specjalnym środkiem dezynfekującym.

 

3. Warunkiem wykonania pełnej usługi  jest ubranie przez Klienta maski, zasłaniającej usta oraz z nos. W przypadku braku maski, Klient jest zobowiązany do zakupu w salonie New Life Butterfly Ltd. Cena maski to 0,50p i będzie doliczona do kosztu usługi.

 

4. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest przeprowadzenie przez pracownika New Life Butterfly Ltd. ankiety, w której Klient  zobowiązuje się podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Ankieta ma na celu wykrycie potencjalnych osób, które mogły mieć kontakt z wirusem Covid – 19 oraz w dalszej kolejności należy takim osobom odmówić wykonanie zabiegu oraz skierować do odpowiednich instytucji. 

 

5. Salon nie zapewnia napojów w tym kawy i herbaty. Klient zobowiązany jest do zaopatrzyć się w niezbędne napoje we własnym zakresie w odpowiednio do tego przeznaczonych opakowaniach.